Ballot Packet
Please put an “X” through mistake(s) and continue to vote for the correct candidates.

2021 ADEMs Election

DATES & EXTENDED DEADLINES

 • Wednesday, Feb. 3, 2021 – Deadline for ADEMs Ballot to be Received.
 • Tuesday, Feb. 9, 2021 – Final ADEM election results posted to CADEM website.
 • Monday, Feb. 15, 2021 – Deadline for appointed County Committees, Elected Officials, and Statewide Chartered Organizations.
 • Tuesday, Feb. 23, 2021 – The 2021 – 2023 DSCC Roster Finalized.
California Democratic Party (LOS ANGELES PO BOX)
P.O. Box 640
Van Nuys, CA 91408
California Democratic Party (SACRAMENTO PO POX)
P.O. Box 160757
Sacramento, CA 95816 – 9998
How to Fill Out and Return Your Mail Ballot

Thank you for voting in the 2021 California Democratic Party Assembly District delegate election! Enclosed you will find your official mail ballot to cast your vote for Delegates for the 2021-2023 cycle along with a postage-paid envelope to return your ballot.

Voting by mail is simple, safe, and secure. Below you will find instructions on how to cast your vote using the ballot included.

How to Fill Out and Return Your Mail Ballot

 1. Include your Voter ID number. Fill in your 10-digit Voter ID number in the box on the front of your ballot. Your Voter ID number can be found in the red box at the top of this page. Your Voter ID number must be filled out for your vote to be counted.
 2. Select your candidates. Choose up to 14 candidates to represent your Assembly District by filling in the circle next to your chosen candidates’ names on the enclosed ballot. Candidates that are eligible for the Executive Board will have an asterisk after their name “*”. Candidates that are self-identified females will have “SIF” next to their name. Candidates that are other than self-identified females will have “OSIF” next to their name. If you vote for more than 14 candidates, none of your votes will be counted.
 3. Put your ballot in the enclosed reply envelope. Fold your completed ballot and put it into the postage-paid envelope provided.
 4. Mail back your ballot. Seal the return envelope with your ballot inside it, then drop it in the mail or at your local post office. Your postage is already paid!

Be sure to mail back your ballot immediately after filling it out to ensure your vote is counted. Your ballot must be postmarked by Wednesday, January 27, and arrive at the PO Box by Saturday Janaur 3o, 2021 NEW DATE!! We recommend mailing your ballot no later than Friday, January 22.

Cómo completar y devolver tu boleta por correo

¡Gracias por votar en la elección de delegados del Distrito de la Asamblea 2021 del Partido Demócrata de California! Adentro encontrarás tu boleta de correo oficial para enviar tu voto de los delegados para el ciclo 2021-2023 junto con un sobre con envío pagado para devolver tu boleta.

Votar por correo es sencillo, seguro y protegido. A continuación encontrarás instrucciones sobre cómo completar la boleta incluida.

Cómo completar y devolver tu boleta por correo

 1. 1  Incluye tu número de identificación de votante. Llena tu número de identificación de votantes de 10 dígitos en la casilla enfrente de tu boleta. Tu número de identificación de votante se puede encontrar en el cuadro rojo en el otro lado de esta página. Debes completar tu número de identificación de votante para que se cuente tu voto.

 2. 2  Selecciona tus candidatos. Elige hasta 14 candidatos para representar a tu Distrito de la Asamblea. Llena en el círculo junto a los nombres de los candidatos que quieras elegir en la boleta adjunta. Candidatos que son elegibles para la Junta Ejecutiva tendrán un asterisco después de su nombre “*”. Candidatos que se identifican a sí mismos como mujeres tendrán “SIF” junto a su nombre. Los candidatos que no se identifiquen a sí mismos como mujeres tendrán “OSIF” junto a su nombre.

  Si votas por más de 14 candidatos, ninguno de tus votos se contarán.

 3. 3  Coloca tu boleta en el sobre de respuesta adjunto. Dobla tu boleta completa y ponla en el sobre de

  envío prepagado.

 4. 4  Envía tu boleta por correo. Asegúrate que el sobre de regreso con tu boleta adentro esté cerrado y

  envíalo en el correo o en tu oficina de correos local. ¡Tu envío ya está pagado!

Asegúrate de enviar tu boleta por correo inmediatamente después de llenarla para asegurarte que tu voto sea contado. Tu boleta debe ser recibida antes de o en el día miércoles 27 de enero. Recomendamos que envíes tu boleta por correo no más tarde del viernes, 22 de enero.

如何填寫和寄回您的郵件選票

感謝您在2021年加州民主黨選區代表選舉中投票! 您將在這信內找到為2021年-2023年週期的官方郵件選票以 及已支付郵資的回郵信封。

通過郵件投票是簡單和安全的。以下是如何使用這份郵件選票進行投票的說明。
      如何填寫和寄回您的郵件選票
 1. 包括您的投票人ID號碼。在選票正面的框中填寫您的10位數字投票人ID號碼。您可以在此頁的上方的紅框 中找到您的投票人ID號碼。必須填寫您的投票人ID號碼以被計票。

 2. 選擇您的候選人。在選票上,選出最多14名侯選人代表你的選區,把名字旁邊的圈塗黑。有資格進入執行 委員會的候選人在其姓名後有星號“*”。是自認女性的候選人在其姓名旁邊有“SIF”。不是自認女性的候選人 在其姓名旁邊有“OSIF”。如果您投票了多於14位候選人,您的投票均不會被計票。

 3. 將您的選票放入隨附的回郵信封中。折疊您完成的選票,將其放入隨附的回郵信封中。

 4. 寄回您的選票。將帶有您選票的回郵信封封好,然後將其投入郵箱中或交給您的郵局。您的郵資已被

  支付!

確定一填好選票就將其寄回,以確保其被計票。您的選票必須在127日週三前被收到。我們推薦不遲於122 日週五,寄回您的選票。

우편 투표 용지를 작성하고 반송하는 방법

2021 년 캘리포니아 민주당 선거구 대의원 선거에 투표해 주셔서 감사합니다! 2021-2023 주기 동안 대의원에게 투표할 수 있는 공식 우편 투표 용지와 귀하의 투표 용지를 반송할 우편 요금이 지불된 봉투를 동봉합니다.

우편 투표는 간단하고, 안전하며, 안심됩니다. 아래에 포함된 투표 용지를 사용하여 투표하는 방법에 대한 지침이 있습니다.

우편 투표 용지를 작성하고 반송하는 방법

 1. 귀하의유권자ID번호를포함하십시오.투표용지앞면에있는상자에귀하의10자리유권자ID번호를기입하십 시오. 귀하의 유권자 ID 번호는 이 페이지 반대편의 빨간색 상자에서 찾을 수 있습니다. 귀하의 투표가 집계되려면 귀 하의 유권자 ID 번호가 반드시 작성되어야 합니다.

 2. 귀하의 후보자를 선택하십시오. 동봉된 투표 용지에서 선택한 후보자의 이름 옆에 있는 원을 채워 귀하의 선거구를 대표할 후보자를 최대 14 명까지 선택하십시오. 집행위원회 자격이 있는 후보자들은 그들의 이름 뒤에 별표가 표시 됩니다 “*”. 자신이 확인한 여성 후보자들은 그들의 이름 옆에 “SIF”가 표시됩니다. 자신이 확인한 여성들 이외의 후보 자들은 그들의 이름 옆에 “OSIF”가 표시됩니다. 14 명 이상의 후보자들에게 투표하시는 경우, 귀하의 투표가 집계되 지 않습니다.

 3. 동봉된회신봉투에귀하의투표용지를넣으십시오.귀하께서작성하신투표용지를접어제공된우편요금이지불 된 봉투에 넣으십시오.

 4. 귀하의 투표 용지를 우편으로 반송하십시오. 귀하의 투표 용지를 넣은 반송 봉투를 봉인한 다음, 우편이나 지역 우체 국에서 발송하십시오. 귀하의 우송료는 이미 지불되었습니다!

귀하의 투표 용지를 작성한 후 즉시 반송하여 투표가 집계되도록 하십시오. 귀하의 투표 용지는 반드시 1 27 일 수요일까 지 접수되어야 합니다. 귀하의 투표 용지를 늦어도 1 22 일 금요일까지 우송하는 것을 저희는 권장합니다.

Cách Điền và Gửi Lại Lá Phiếu Qua Đường Bưu Điện Của Quý Vị

Cảm ơn quý vị đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đại biểu Khu Vực Hội Đồng Đảng Dân Chủ của California năm 2021! Kèm theo đây, quý vị sẽ nhận được lá phiếu qua đường bưu điện chính thức của mình để bỏ phiếu bầu các Đại Biểu cho nhiệm kỳ 2021-2023 cùng với một phong bì đã thanh toán bưu phí để gửi lại lá phiếu của quý vị.

Bỏ phiếu qua đường bưu điện rất đơn giản, an toàn và bảo mật. Sau đây, quý vị sẽ thấy hướng dẫn về cách bỏ phiếu bằng cách sử dụng lá phiếu đính kèm.

Cách Điền và Gửi Lại Lá Phiếu Qua Đường Bưu Điện Của Quý Vị

 1. Bao gồm số ID Cử Tri của quý vị. Điền số ID Cử Tri gồm 10 chữ số của quý vị vào ô ở mặt trước lá phiếu. Số ID Cử Tri của quý vị có thể được tìm thấy trong ô màu đỏ ở mặt sau trang này. Số ID Cử Tri của quý vị phải được điền thì phiếu bầu của quý vị mới được tính.

 2. Chọn các ứng cử viên của quý vị. Chọn tối đa 14 ứng cử viên để đại diện cho Khu Vực Hội Đồng của quý vị bằng cách điền vào vòng tròn bên cạnh tên của các ứng cử viên đã chọn của quý vị trên lá phiếu đính kèm. Các ứng cử viên đủ điều kiện vào Ban Điều Hành sẽ có dấu hoa thị sau tên của họ “*”. Các ứng cử viên tự định danh là nữ sẽ có chữ “SIF” bên cạnh tên của họ. Các ứng cử viên khác không phải là nữ tự định danh sẽ có chữ “OSIF” bên cạnh tên của họ. Nếu quý vị bỏ phiếu cho hơn 14 ứng cử viên, sẽ không có phiếu bầu nào của quý vị được tính.

 3. Bỏ lá phiếu của quý vị vào phong bì gửi lại kèm theo. Gấp lá phiếu đã điền đầy đủ thông tin và cho vào phong bì đã thanh toán bưu phí được cung cấp.

 4. Gửi lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện. Niêm phong phong bì gửi lại có lá phiếu của quý vị bên trong, sau đó bỏ phong bì vào hòm thư hoặc tại bưu điện địa phương của quý vị. Bưu phí của quý vị đã được thanh toán!

Hãy nhớ gửi lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện ngay sau khi điền vào để đảm bảo lá phiếu của quý vị được tính. Lá phiếu của quý vị phải được nhận chậm nhất vào Thứ Tư, ngày 27 tháng 1. Chúng tôi khuyên quý vị nên gửi lá phiếu của mình qua đường bưu điện không muộn hơn Thứ Sáu, ngày 22 tháng 1.